PRIVACY

Dit Privacy beleid heeft tot doel je meer informatie te geven over onze privacy praktijken en je meer inzicht te geven in onze privacy keuzes wanneer je gebruik maakt van onze website en diensten. Wij streven ernaar je persoonsgegevens met evenveel zorg op wettelijke en transparante wijze te beschermen en te verwerken. Onze contactgegevens vind je hieronder en onderaan dit beleid.

Definities

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene): als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Persoonsgegevens kunnen je direct of indirect identificeren.

Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. AutoPro is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens.

Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. AutoPro is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en verwerken we?

Tot de soorten persoonsgegevens die we doorgaans verzamelen en verwerken behoren:

Identificatiegegevens: Om je als “AutoPro-contact” te registreren, verzamelen we jouw bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en btw-nummer. Als je een product of dienst wilt kopen, moet je een kopie van je ID-document verstrekken en een bewijs van inschrijving in het handelsregister.

Transactiegegevens: Als je een product of dienst wilt kopen, verzamelen we aanvullende financiële informatie zoals je bankrekeningnummer.
We verzamelen of gebruiken geen gevoelige persoonsgegevens die verband houden met religieuze, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, etnische afkomst of gezondheid.

Waarom gebruiken wij je persoonsgegevens?

In principe zullen wij je persoonsgegevens gebruiken

  • in het kader van de uitvoering van een contract,
  • om te voldoen aan wet- en regelgeving,
  • voor de legitieme belangen van ons bedrijf om als een commercieel bedrijf te kunnen functioneren,
  • om je relevante producten en diensten te kunnen leveren wanneer wij je instemming hebben,
  • om onze diensten te optimaliseren,
  • voor de legitieme belangen van ons bedrijf om als een commercieel bedrijf te om inbreuk op wet- en regelgeving waaraan wij zijn gebonden te voorkomen en op te sporen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld.

Voor wat betreft potentiële klanten, bewaren we de persoonsgegevens gedurende 2 jaar. Gegevens van klanten en leveranciers worden gedurende de looptijd van het contract bewaard, en gedurende de wettelijk vereiste periode die daarop volgt, zoals in de volgende paragraaf toegelicht.

Bij het beoordelen van de bewaartermijn van persoonsgegevens houden we ons aan de vereisten in verband met gegevensbewaring zoals voorgeschreven door de geldende wetgeving (bijvoorbeeld 7 jaar in het geval van facturen).

In bepaalde gevallen zijn we mogelijk door een toezichthoudende autoriteit of vanwege een lopend proces verplicht om bepaalde gegevens langer te bewaren dan de bovengenoemde termijn. In dat geval bewaren we de gegevens alleen voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de autoriteit of voor het proces.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

In enkele gevallen zijn we wettelijk verplicht je gegevens te delen met externe partijen waaraan we volgens de wet verplicht zijn persoonsgegevens over te dragen. Deze autoriteiten zijn onder andere belastingautoriteiten, de politie, rechtbanken, arbitrage-/bemiddelingsorganen evenals advocaten.

Ook kunnen we persoonsgegevens overdragen aan vertrouwde derden. Tot deze derden behoren aanbieders van internetdiensten, clouddiensten, transportbedrijven of financiële instellingen. We dragen je persoonsgegevens niet over aan derden voor secundair gebruik of niet-gerelateerde doeleinden.

In geval van derden buiten België, verzekeren we dat persoonsgegevens in het buitenland afdoende zijn beschermd. Ingeval persoonsgegevens naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen, wijkt de bescherming van persoonsgegevens af van die in de EER. Voor die gevallen hebben we passende beschermende maatregelen genomen om te verzekeren dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens de normen die ook in België van toepassing zijn. Deze maatregelen omvatten EU-modelclausules, wachtwoordbeveiliging, in voorkomend geval versleuteling van gegevens, beperkte toegang tot persoonsgegevens zoals ook verder toegelicht in de volgende paragraaf.

Beveiliging van je gegevens is belangrijk

AutoPro streeft ernaar om alle redelijke en passende maatregelen te nemen om de persoonsgegevens die we bewaren te beveiligen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang.

Hiertoe hanteren we een veiligheidsbeheersstructuur; uitsluitend medewerkers die in het kader van hun werkzaamheden toegang moeten hebben tot persoonsgegevens, hebben hier ook toegang toe.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je hebt recht op toegang tot je persoonsgegevens. Als je daarom vraagt, geven wij je een beschrijving van de persoonsgegevens die wij over jou hebben, de reden waarom wij jouw gegevens verzamelen, de externe partijen aan wie de gegevens worden overgedragen en de redenen voor een eventuele automatische verwerking van je gegevens.

Je hebt het recht je persoonsgegevens te corrigeren. Als je van mening bent dat je gegevens onjuist (of onvolledig) zijn, kun je ons vragen deze te rectificeren.

Je hebt het recht je persoonsgegevens te laten wissen. Als je vermoedt dat we je gegevens onrechtmatig verwerken, kun je ons vragen om deze te wissen.

Je hebt het recht ons gebruik van je persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken.

Je hebt het recht je persoonsgegevens in het kader van gegevensoverdraagbaarheid over te dragen.

Contact

Neem via onderstaande kanalen contact met ons op wanneer je vragen hebt met betrekking tot je persoonsgegevens en privacy, om je bovengenoemde rechten uit te oefenen en/of wanneer je onze gepersonaliseerde aanbiedingen niet meer wilt ontvangen.

E-mail: privacy@autopro.be
Tel.: +32 475 29 84 34
Postadres: AUTOPRO, Beversesteenweg 604 8800 Roeselare, België, T.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming

Als je niet tevreden bent over de manier waarop je verzoek of klacht is behandeld, kun je dit via de onderstaande link melden aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:https://www.privacycommission.be/
We streven ernaar om je privacy optimaal te beschermen. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.